Một sáng kiến của VPIS nhằm thúc đẩy hơn nữa các ứng dụng của Internet phục vụ cho xã hội tại Việt Nam

Một sáng kiến của VPIS nhằm thúc đẩy hơn nữa các ứng dụng của Internet phục vụ cho xã hội tại Việt Nam

Nhằm tôn vinh cho các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến và dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin đóng góp cho sự phát triển của xã hội, Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội thành lập Giải thưởng Internet và Xã hội (Internet & Society Award) do một Hội đồng các nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế bình chọn và trao tặng hàng năm.

 

Các hạng mục giải thưởng sẽ được xem xét ở hạng mục:

 

  • Giải thưởng cho các công trình khoa học, sáng tạo đóng góp cho Giáo dục
  • Giải thưởng cho các công trình khoa học, sáng tạo đóng góp cho Báo chí và Truyền thông
  • Giải thưởng cho các công trình khoa học, sáng tạo đóng góp cho Quản trị hành chính công
  • Giải thưởng cho các công trình khoa học, sáng tạo đóng góp cho Cộng đồng nói chung