Con người VPIS

Đội ngũ của Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội là những nhà nghiên cứu khoa học đa ngành của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại Việt Nam và quốc tế