CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH INTERNET & XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH INTERNET & XÃ HỘI

 

Internet ngày càng có nhiều tác động mạnh mẽ và sâu rộng tới đời sống của từng cá nhân con người nói riêng và toàn xã hội nói chung, Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội nhận thấy cần có những nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về tác động của Internet lên các lĩnh vực như giao tiếp, ngôn ngữ, tâm lý, xã hội học, báo chí & truyền thông, hệ thống luật pháp, quản trị hành chính công...

Việc mở ra một ngành học mới để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội và nghiên cứu khoa học đang được VPIS nghiên cứu và đưa vào kế hoạch hành động để sớm giới thiệu một lĩnh vực đào tạo mới trong thời gian gần nhất.