PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh

PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh

PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh nguyên là Phó giám đốc Ban Khoa học và Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội và hiện là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lí thuyết và Phương pháp Nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia, Hà nội.  Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Chuyên ngành Xã hội học, Đại học Tổng hợp Tự do Amsterdam (VU University Amsterdam).

 

Các lĩnh vực quan tâm nghiên cứu gồm: Phương Pháp nghiên cứu Xã hội học, Xã hội học Môi trường, Chính sách xã hội, Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, Vốn xã hội và phát triển, Biến đổi khí hậu và thay đổi sinh kế, Môi trường và phát triển bền vững, An sinh xã hội và phúc lợi xã hội.