PGS.. TS. Nguyễn Tuấn Anh

PGS.. TS. Nguyễn Tuấn Anh

PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh nguyên là Phó ban Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện là Phó trưởng Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà nội. Năm 2010, ông Nguyễn Tuấn Anh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Tự do Amsterdam (VU University Amsterdam), Hà Lan. 

 

Các lĩnh vực quan tâm nghiên cứu gồm: Phương Pháp nghiên cứu Xã hội học, Xã hội học Môi trường, Chính sách xã hội, Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, Vốn xã hội và phát triển, Biến đổi khí hậu và thay đổi sinh kế, Môi trường và phát triển bền vững, An sinh xã hội và phúc lợi xã hội.